Etiske regler

Som Coach vil jeg arbejde for at fremme mine klienters personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for coachens personlige interesser.

Som Coach er jeg forpligtet til at orientere og indhente min klients samtykke, når der benyttes andre faglige kompetencer udover LifeCoaching.

Som Coach har jeg tavshedspligt, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under coachingen. Tavshedspligten ophører ikke ved forløbets afslutning.

Som Coach vil jeg sikre tavshedspligten om klienten ved sparring og under supervision.

Som Coach er jeg ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre. Inden tavshedspligten brydes skal det forelægges og godkendes af etisk udvalg i ID-LifeCoachforeningen.

At videregive oplysninger til eventuel tredjepart kræver samtykke fra klienten. Samtykket skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål. Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.

Som Klient skal du oplyses om din ret til at se alt materiale og udtalelser, uanset hvilket medie coachen har udfærdiget om klienten.

Som Coach vil jeg altid indskærpe, at deltagerne i gruppecoaching overholder tavshedspligt.

Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. vil foregå forsvarligt og aflåst i henhold til gældende lovgivning. Materialet bliver destrueret senest 2 år efter coachingforløbet.

Seksuel omgang mellem coach og klient må ikke forekomme

Som Coach vil jeg altid henvise klienten til anden behandling, når coachen ikke er kompetent til at arbejde med de problemer klienten har.

::

Del dette med dine venner